Efektywna Organizacja

Program nastawiony jest na dyrektorów i menedżerów raportujących bezpośrednio do Prezesa/ General Managera lub do jednego z członków Zarządu/Management Teamu. Zapraszamy również menedżerów z kolejnych poziomów zarządzania z doświadczeniem pracy w większych strukturach organizacyjnych. Program adresowany jest też do przedsiębiorców i właścicieli zarządzających rozwijającymi się i szybko-rosnącymi firmami sektora MSP.

 

Idea Programu

Adresatami Programu są osoby, podejmujące decyzje i zarządzające operacyjnie, aby realizować z sukcesem rolę dyrektorską i dalej awansować - muszą pokonać znaczący próg kompetencyjny. Wyzwanie to występuje w lokalnych i międzynarodowych spółkach giełdowych i prywatnych, dużych organizacjach typu non-profit, agendach samorządowych/ rządowych, czy też firmach prywatnych MSP.

Wyzwanie polega na opuszczeniu roli wiodącego eksperta – odpowiedzialnego za właściwe funkcjonowanie pewnej sfery biznesu (np. strategia, public relations, IT, sprzedaż etc.). Kluczowe staje się podjęcie roli osoby współodpowiedzialnej za kreowanie, budowanie, rozwój i wzrost efektywnej organizacji biznesowej – w ramach swojej funkcji/stanowiska.

Zapraszamy na roczny, prestiżowy program menedżerski odpowiadających na wskazane powyżej wyzwanie i wynikające z nich ryzyka i potrzeby.

Oferujemy również możliwość - w ramach tej tematyki – skorzystania ze szkoleń/ programów zamkniętych lub szytych na miarę dla większych pracodawców (zatrudniających większe grupy dyrektorskie/ menedżerskie).

Program studiów jest oparty o adaptację/implementację koncepcji Efektywności Organizacyjnej (Organisational Effectiveness) - opracowanej przez Michaela Beera z Harvard University.

Efektywna Organizacja

 

Plan Zajęć

WYKŁADY/SEMINARIA

  • Leadership (Przywództwo): wiedza na temat roli i kompetencji przywódczych; odpowiedzialność za przywództwo realizowane przez podwładnych (MoMs – tj. Managers of Managers), liderzy jako motory strategii i wszelkich wynikających z niej działań organizacyjnych
  • People (Ludzie): kwestie strategicznego, holistycznego spojrzenia na kapitał ludzki, wychodzące poza codzienne delegowanie i monitorowanie; wiedza na temat tego, jak strategia dotycząca ludzi musi współgrać ze strategią biznesową firmy.
  • Organizational Design (Projektowanie organizacji): struktura i procesy organizacyjne nie są menedżerom dane raz na zawsze, mogą i mają obowiązek na nie wpływać i je udoskonalać, np. procesy zmian w organizacji (restrukturyzacje, fuzje, przejęcia).
  • Organizational Culture (Kultura organizacji): jest procesem, dwustronnym: menedżerowie zastają ją wchodząc do organizacji, ale też będąc jej częścią tworzą ją (poprzez interakcje, działania, zachowania, postawy), mogą tez ją oceniać i zmieniać - w duchu obranej strategii biznesowej.
  • Customer Experience (Odbiór przez klienta): kwestia kluczowa dla każdego menedżera; nie tylko menedżera marketingu/sprzedaży/jakości. To, w jaki sposób firma odbierana jest przez klienta/rynek jest z jednej wypadkową, z drugiej celem istnienia wszystkich ww. elementów, ich współgrania ze sobą.
  • Environment (Środowisko): Spostrzeganie firmy organizacji w szerokim kontekście, zdawanie sobie sprawy z okoliczności i różnorodnych aspektów rzeczywistości rynkowej, politycznej, prawnej i społecznej wpływających na funkcjonowanie organizacji, dostosowywanie organizacji do zmieniających się wymogów środowiskowych.

 

ĆWICZENIA/WARSZTATY (TRENINGI)

  • Organizational Effectiveness (Efektywność organizacyjna): Ćwiczenia symulacyjne oparte na analizie studiów przypadków firm i organizacji opisujących zarządzanie kluczowymi obszarami ujętymi w programie.
  • Multicultural/ diversity skills (Zarządzanie międzykulturowe): Interaktywny trening zmiany postaw i zachowań menedżerów dla optymalnego funkcjonowania w wielokulturowym, odmiennym od rodzimego środowisku.
  • Dealing with Ambiguity (Zarządzanie niepewnością): Interaktywny warsztat rozpoznawania reakcji własnych i reakcji podwładnych oraz zarządzania nimi w sytuacji kryzysowej, czy też sytuacji nagłej, drastycznej zmiany (np. rynkowej, organizacyjnej).
  • Talent Factors (Czynniki sukcesu): Trening symulacyjny definiowania i rozpoznawania zachowań menedżerskich prowadzących do sukcesu w danej firmie/ organizacji, kulturze zarządzania i środowisku biznesowym.

 

Każdy z powyższych tematów powinien być również realizowany w ramach 16 godzin zajęć ćwiczeniowych. Każdy z tematów należałoby wtedy podzielić na 2 bloki jednodniowe (po 8 godzin zajęć praktycznych). Jest to najbardziej skuteczna metoda prowadzenia tego typu zajęć, które będą miały charakter bardzo interaktywny.

 

Prowadzący

Wykładowcy to starannie wyselekcjonowany przez Executive zespół praktyków – zarządzających i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwoju biznesu międzynarodowych korporacji oraz wiodących firm z rynku polskiego: Compaq Computers Digital Equipment, Eniro Polska, Fabryka Mebli Forte, Hay Group, Industrial Financial System, Invest Kredyt S.A. (Grupa Invest Bank), Mercer, Siemens Business Services, Pramerica Financial, Xtrade S.A. i inne.

 

powrót »

Program nastawiony jest na dyrektorów i menedżerów raportujących bezpośrednio do Prezesa/ General Managera lub do jednego z członków Zarządu/Management Teamu. Zapraszamy również menedżerów z kolejnych poziomów zarządzania z doświadczeniem pracy w większych strukturach organizacyjnych. Program adresowany jest też do przedsiębiorców i właścicieli zarządzających rozwijającymi się i szybko-rosnącymi firmami sektora MSP.